ویژگی ها

در این قسمت ویژگی های سیستم همیار پیامرسان صهبا ذکر شده که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود.