داشبورد

این قسمت شامل برخی اطلاعات حساب کاربری هر کاربر، بسته یا پکیج فعلی، تاریخ انقضا بسته یا پکیج، ارتقا یا تمدید بسته یا پکیج و نشانگر میزان استفاده شده توسط هر کاربر از حافظه مختص خود می باشد.