امکان آپلود

امکان آپلود به سیستم مدیریت فایل: به دو صورت انجام می شود: آپلود مستقیم فایل، آپلود از طریق آدرس فایل