امکان ارسال فایل به سایر پیامرسان ها

امکان ارسال فایل ها از ربات همیار پیامرسان صهبا در یک پیامرسان ایرانی به ربات های همیار پیامرسان صهبا در پیامرسان های دیگر ایرانی