ویژگی ها

در این قسمت ویژگی های سیستم ربات ساز صهبا ذکر شده که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود.