داشبورد

این قسمت شامل برخی اطلاعات حساب کاربری هر کاربر، امکانات فعال یا غیرفعال کاربر، تاریخ انقضا امکانات یا تعداد باقی مانده از هر امکان می باشد.