لیست فایل ها

در این قسمت شما می توانید همه فایل های خود در سیستم مدیریت فایل صهبا را مشاهده کرده و تسلط کاملی بر روی آن ها داشته باشید. می توانید آن ها را دریافت کنید، تغییر نام دهید و یا آن ها را حذف کنید.